Delen

- Advertentie (?) -

Omgevingsvergunning Zonnepark Achterzeedijk, Barendrecht

01-03-2019

Omgevingsvergunning Zonnepark Achterzeedijk, Barendrecht

Burgemeester en wethouders van maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verlenen voor:  

1. Achterzeedijk te Barendrecht (B18030771), voor het bouwen van een zonnepark
 

Wijziging ten opzichte van ontwerpbesluit
Het definitieve besluit van de omgevingsvergunning is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. In paragraaf 2.1.3 van de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing is benadrukt dat de locatie feitelijk geen onderdeel uitmaakt van de recreatieve structuur en dus past in het beleid van de provincie.  

Inzien
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 01-03-2019 tot en met 11-04-2019 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’ of via Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning. Tevens kunt u het plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep
Tijdens de volgende terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:

1. degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
4. degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
  De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.   Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Jurriën van den Berg via 14 0180.

Barendrecht, 1 maart 2019

Burgemeester en wethouders gemeente Barendrecht, Namens deze:
Jurriën van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning Zonnepark Achterzeedijk, Barendrecht
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op01-03-2019
  • Start01-03-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op01-03-2019
  • Straatnaam
  • Postcode2992

- Advertentie (?) -