Delen

- Advertentie (?) -

Verordening staangeld woonwagencentrum Barendrecht 2019

24-12-2018

Verordening op de heffing en de invordering van staangeld op het woonwagencentrum 2019

De raad van de gemeente Barendrecht;   gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;   gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet ;   gezien het advies van de commissie Planning en Control van 26 november 2018;

BESLUIT:
vast te stellen de volgende verordening:   OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN STAANGELD OP HET WOONWAGENCENTRUM 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder:

a. standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet op de huurtoeslag;
b. woonwagen: een woonwagen als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de Wet op de huurtoeslag;
c. huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder van de standplaats met toebehoren, waarin de huurbepalingen voor de standplaats zijn in geregeld;
d. maand: een kalendermaand.

Artikel 2. Belastbaar feit Onder de naam ‘staangeld’ wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats voor een woonwagen, daaronder begrepen de diensten die met de standplaats verband houden.

Artikel 3. Belastingplicht Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de standplaats heef t. Als degene die de standplaats heeft wordt aangemerkt de hoofdbewoner van de woonwagen. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4. Vrijstelling Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven zolang voor de standplaats een huurovereenkomst geldt.

Artikel 5. Belastingtarieven Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6. Belastingtijdvak Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing Het recht wordt geheven door middel van een kennisgeving of nota.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 1. Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, dan wel de vrijstelling genoemd in artikel 4 vervalt, is het recht verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, dan wel de vrijstelling genoemd in artikel 4 van toepassing wordt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat belastingtijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,--.4. Belastingbedragen van minder dan € 9,-- worden niet geheven.

Artikel 9. Termijnen van betaling 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen c.q. nota’s worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er, met inbegrip van de maand van dagtekening van het aanslagbiljet, nog maanden in het belastingtijdvak overblijven. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van de aanslag, kennisgeving of nota en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt ingeval van dagtekening van de aanslag, kennisgeving of nota na het einde van het belastingtijdvak dat de aanslag, kennisgeving of nota moet worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van de aanslag, kennisgeving of nota is vermeld.3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10. Kwijtschelding Bij de invordering van staangeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Machtiging tot overdracht van bevoegdheden Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van de tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van staangeld. Inwerkingtreding en citeertitel 1. De ‘'Verordening staangeld woonwagencentrum Barendrecht 2018' wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening staangeld woonwagencentrum Barendrecht 2019' 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 18 december 2018.

De griffier,
mw. mr. G.E.
Figge
De voorzitter,
drs. J. van
Belzen

TARIEVENTABEL STAANGELD WOONWAGENCENTRUM 2019, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN STAANGELD OP HET WOONWAGENCENTRUM 2019. 1. Tarieven

 

 

2019

1

Het staangeld bedraagt per woonwagen per jaar

€ 577,00

 

bedrag per maand

€ 48,00

 

 

 

2

Indien een berging/doucheruimte ontbreekt,

 

 

bedraagt het staangeld per woonwagen per jaar

€ 299,70

 

bedrag per maand

€ 25,00

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerordening staangeld woonwagencentrum Barendrecht 2019
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op24-12-2018
  • Start24-12-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op24-12-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -