Delen

- Advertentie (?) -

Verordeningen Ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning 2018

10-12-2018

Verordeningen Ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning 2018

De raad van de gemeente Barendrecht;   gelezen het voorstel van de griffier en de voorzitter d.d. 14 september 2018;   gelet op artikel 33, derde lid van de Gemeentewet;   gelezen het advies van de commissie Planning & Control 30 oktober 2018;

besluit:  

vast te stellen de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2018.
 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder:

- ambtelijke bijstand: bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere ambtelijke bijstand niet zijnde een verzoek om informatie;
- ambtenaar: ambtenaar van het ambtelijk samenwerkingsverband B(arendrecht) A(lbrandswaard) R(idderkerk);
- document: document als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur;
- fractie: fractie als bedoeld in artikel 8 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2018.

Paragraaf 2: verzoeken om informatie of ambtelijke bijstand

Artikel 2. Verzoek om informatie 1. Een raadslid kan de griffier verzoeken om feitelijke informatie van geringe omvang of om inzage in, of afschrift van, documenten waaromtrent geen geheimhouding krachtens de artikelen 25, 55 of 86 van de wet is opgelegd. Een verzoek kan ook gedaan worden door een buitengewoon commissielid. 2. De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk de verzochte informatie, voor zover deze daarover kan beschikken. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is, verzoekt de griffier de secretaris één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk de resterende informatie zo spoedig mogelijk verstrekken.

Artikel 3. Verzoek om ambtelijke bijstand 1. Een raadslid of een buitengewoon commissielid kan de griffier verzoeken om ambtelijke bijstand.2. De griffier verleent zo spoedig mogelijk de ambtelijke bijstand, voor zover dit in redelijkheid kan worden gevergd. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is, kan de griffier de secretaris verzoeken om één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk het verzoek zo spoedig mogelijk verder inwilligen.3. De secretaris wijst geen ambtenaar aan als:
a. naar oordeel van de secretaris niet aannemelijk is gemaakt dat de ambtelijke bijstand betrekking heeft op raadswerkzaamheden; of
b. dit naar het oordeel van de secretaris het belang van de gemeente kan schaden.
4. Als de ambtelijke bijstand op grond van het derde lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid door wie het verzoek is ingediend. De griffier of het raadslid kan de burgemeester verzoeken de ambtelijke bijstand alsnog te laten verlenen. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Artikel 4. Geschil over ambtelijke bijstand 1. Een raadslid dat niet tevreden is over de door een ambtenaar aan hem verleende ambtelijke bijstand kan hierover in overleg treden met de secretaris.2. Als overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan het raadslid de zaak aan de burgemeester voorleggen. De burgemeester voorziet zo spoedig mogelijk in de kwestie.

Artikel 5. Verstrekking informatie over verzoeken om ambtelijke bijstand 1. De secretaris verstrekt aan het lid van het college op wiens werkzaamheden een verzoek om ambtelijke bijstand betrekking heeft, desgevraagd een afschrift van het verzoek.2. Als het college of één of meer leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of over de inhoud van verleende ambtelijke bijstand, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid. 

Paragraaf 3: Fractieondersteuning

Artikel 6. Recht op financiële bijdrage 1. De raad verstrekt een fractie jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van het functioneren van de fractie.2. De financiële bijdrage bestaat uit een basisbedrag van € 1000,-- en een variabel deel van€ 300,-- per raadszetel.3. In afwijking van het eerste lid verstrekt de raad in een jaar waarin raadsleden aftreden op grond van artikel C 4, tweede lid, van de Kieswet aan een fractie een financiële bijdrage tot en met de maand maart en een financiële bijdrage voor de periode omvattende de resterende maanden. Deze financiële bijdragen bestaan uit 1/12e deel van de bedragen, bedoeld in het tweede lid, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de periode omvat.

Artikel 7. Besteding financiële bijdrage 1. Een fractie besteedt de financiële bijdrage uitsluitend om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken.2. De financiële bijdrage mag in ieder geval niet gebruikt worden ter bekostiging van:
a. uitgaven die in strijd zijn met enige wettelijke bepaling;
b. betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de versterking van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst;
c. giften, leningen, beleggingen en voorschotten;
d. uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege, inclusief uitgaven in verband met verkiezingsactiviteiten, of
e. de kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid, voor zover deze door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd.

Artikel 8. Budgetreservering en budgetbeheer 1. De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 31 januari van een kalenderjaar, als budgetreservering voor dat kalenderjaar toegekend.2. In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt de budgetreservering toegekend voor de maanden tot en met maart. In april van het verkiezingsjaar wordt de budgetreservering toegekend voor de overige maanden van dat jaar.3. De budgetreserveringen worden beheerd door de griffier.4. De fracties kunnen middels het indienen van declaraties van de werkelijk gemaakte kosten bij de griffier aanspraak maken op hun budgetreservering.5. De griffier beoordeelt of de declaraties voor vergoeding in aanmerking komen op grond van de bepalingen in deze Verordening.

Artikel 9. Gevolgen van splitsen en einde bestaan fractie 1. Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of zich aansluiten bij een andere fractie, wordt het voor elk van deze zetels beschikbaar gestelde variabele deel van de financiële bijdrage toebedeeld aan de nieuw gevormde fractie of aan de fractie waarbij aangesloten wordt.2. Als zich een situatie als bedoeld in het eerste lid voordoet worden de verleende voorschotten onverwijld bijgesteld overeenkomstig de uit het eerste lid voortvloeiende verdeling.3. Als een fractie tijdens een zittingsperiode ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de maand volgend op de maand waarin de fractie hiervan kennisgeving heeft gedaan.4. Als een fractie als gevolg van verkiezingen ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de datum dat de raad in de nieuwe samenstelling aantreedt.

Artikel 10. Reserve 1. De raad kan het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren reserveren .2. De reserve is niet groter dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 9.3. De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.4. Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere.5. Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 30% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande kalenderjaar ontving.

Artikel 11. Verantwoording en controle De door de griffier op grond van deze verordening gedane betalingen worden gecontroleerd door de accountant, belast met de controle van de jaarrekening. De accountant brengt een rapport van bevindingen uit aan de raad.  

Paragraaf 4 Slotbepaling

Artikel 12. Intrekking ouder verordening en overgangsrecht 1. De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 wordt ingetrokken.2. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014 blijft van toepassing ten aanzien van de op basis van die verordening verleende financiële bijdragen en de verantwoording, controle vaststelling en afrekening van de financiële bijdragen.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 december 2018 en kan aangehaald worden als “Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2018”.  

Aldus besloten in openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van 20 november 2018

De griffier,
mevrouw mr. G.E.
Figge
de voorzitter,
Drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerordeningen Ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning 2018
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op10-12-2018
  • Start10-12-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op10-12-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -