Delen

- Advertentie (?) -
Werken bij Hoppenbrouwers Techniek

Omgevingsvergunning Verleend bouw 30 woningen Kamelenburg

07-09-2018

Verleende omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Kamelenburg 2 t/m 60 (even) (B180307558), voor het bouwen van 30 woningen en het afwijken van het bestemmingsplan. Met bijbehorende ontwerpbesluiten: Ontwerpbesluit voor hogere grenswaarden. Ontwerpbesluit geen exploitatieplan vaststellen De aanvraag, de ontwerpbesluiten (vergunningverlening, ‘hogere grenswaarden’ en ‘geen exploitatieplan vaststellen’) en de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken (tot einde terinzagetermijn) op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via het formulier “Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen” . De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen.  Kosten verzekerd De uitvoering en kosten van het voornemen berusten volledig bij de initiatiefnemers. Met de gemeente Barendrecht is een anterieure overeenkomst afgesloten. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid voldoende verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan vastgesteld te worden. Akoestisch onderzoek Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor de nieuwe woningen aan de Kamelenburg de voorkeurgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden wordt door het wegverkeerslawaai afkomstig van de A15/A29. Hiervoor is een ontwerpbesluit hogere waarden genomen. Reageren op de ontwerpbesluiten Tijdens de periode van terinzagelegging van 7-9-2018 t/m 18-10-2018 kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning verleend - Omgevingsvergunning Verleend bouw 30 woningen Kamelenburg
  • Soortomgevingsvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op07-09-2018
  • Start07-09-2018
  • Straatnaam
  • Postcode2991

- Advertentie (?) -