Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 30 appartementen Kamelenburg 2 t/m 60 (even) Barendrecht

06-09-2018

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 30 appartementen Kamelenburg 2 t/m 60 (even) Barendrecht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor: - Kamelenburg 2 t/m 60 (even) (B180307558), voor het bouwen van 30 woningen en het afwijken van het bestemmingsplan.

Akoestisch onderzoek
Ten behoeve van het besluit is door het college een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen.

Kosten verzekerd
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Inzien
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunt u met ingang van 7 september 2018 tot en met 18 oktober 2018 (einde bezwaartermijn) op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.barendrecht.nl > Inwoners > Ter inzage > ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Beroep
Na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit volgt een definitief besluit voor vergunningverlening, waarop opnieuw kan worden gereageerd. Tijdens de volgende terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:

• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
• degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbesluit omgevingsvergunning 30 appartementen Kamelenburg 2 t/m 60 (even) Barendrecht
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op06-09-2018
  • Start06-09-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op06-09-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -