Delen

- Advertentie (?) -

Reuchlinhaven 8, maatwerkvoorschriften milieu

31-08-2023

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Domino's Pizza Netherlands B.V. (2036555) Reuchlinhaven 8, 2993EL Barendrecht

Wet
milieubeheer

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken het volgende bekend. Op 28 juli 2023 hebben wij een verzoek ontvangen van Domino's Pizza Netherlands B.V. voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor de inrichting gelegen aan de Reuchlinhaven 8, 2993 EL te Barendrecht. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B-inrichting beschouwd (meldingsplichtig). De activiteiten van Domino's Pizza Netherlands B.V. vallen geheel onder werkingssfeer van dit besluit. Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot het lozen van afvalwater op het vuilwaterriool door een vetafscheider en slibvangput. Het besluit is op 21 augustus 2023 aan de aanvrager bekend gemaakt.

Inzage
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2036555. Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken:

https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=8709998

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Domino's Pizza Netherlands B.V. (2036555) Reuchlinhaven 8, 2993EL Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op31-08-2023
  • Start31-08-2023
  • StraatnaamReuchlinhaven 8
  • Postcode2993EL

- Advertentie (?) -