Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan ‘Talmaweg zuid’ ter inzage

14-07-2021

Ontwerpbestemmingsplan ‘Talmaweg zuid’ ter inzage

Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Talmaweg zuid’ ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van 15 grondgebonden sociale huurwoningen mogelijk ten zuiden van de Talmaweg.  

Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken kunt u vanaf 16 juli tot en met 26 augustus 2021 inzien op de website van de gemeente www.barendrecht.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. D.T. Amesz van de gemeente via d.amesz@bar-organisatie.nl of telefonisch 0180 698 395.  

Zienswijze indienen

kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen tot uiterlijk 26 augustus 2021. Uw zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht onder vermelding van het bestemmingsplan Talmaweg zuid t.n.v. de heer D.T. Amesz met kenmerk 361223 . U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met de heer D.T. Amesz bereikbaar van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer 0180-698 395 of via d.amesz@bar-organisatie.nl. Een brief heeft onze voorkeur.  

Plankosten
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd worden.  Crisis- en herstelwet  Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.  

Vervolgprocedure
Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.
Vul hier de tekst in

Barendrecht

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingTalmaweg zuid
  • Soortwonen (bestemmingsplan)
  • Gepubliceerd op15-07-2021
  • Start14-07-2021
  • StraatnaamTalmaweg
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -