Delen

- Advertentie (?) -

Vastgesteld bestemmingsplan Perceel Dudokdreef, Barendrecht ter inzage

20-05-2021

Vastgesteld bestemmingsplan Perceel Dudokdreef, Barendrecht ter inzage

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 11 mei 2021 het bestemmingsplan Perceel Dudokdreef ongewijzigd heeft vastgesteld.   Het bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van 8 woningen op het perceel aan de Dudokdreef (achterzijde Voordijk 276) te Barendrecht.   De geluidsbelasting door verkeerslawaai op de nieuwe woningen overstijgt de voorkeurswaarden. Er zijn daarom hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld voor dit plan.   Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wgh liggen vanaf 21 mei tot en met 1 juli 2021 ter inzage
De stukken zijn online te raadplegen via www.barendrecht.nl/ter-inzage; Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO2020034-VI01).   Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met de heer J. van den Berg (tel: 14 0180).   Beroep Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde termijn beroep instellen indien zij: - een zienswijze hebben ingediend op het desbetreffende ontwerpbesluit, of; - kunnen aantonen redelijkerwijs geen zienswijze naar voren konden brengen, of; - het niet eens zijn met de wijzigingen die zijn aangebracht aan het ontwerpbestemmingsplan.   Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treden het bestemmingsplan en besluit hogere waarden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.  

Barendrecht, 19 mei 2021

College van burgemeester en wethouders, Namens deze:
De heer J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVastgesteld bestemmingsplan Perceel Dudokdreef, Barendrecht ter inzage
  • Soortwonen (bestemmingsplan)
  • Gepubliceerd op21-05-2021
  • Start20-05-2021
  • StraatnaamDudokdreef
  • Postcode2500EA

- Advertentie (?) -