Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - -

31-10-2019

Verkeersbesluit Gemeente Barendrecht

RECTIFICATIE Instellen parkeerverbod Binnenlandse Baan.
    Besluitnummer: 2019-50  

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
 

Overwegingen ten aanzien van het besluit Tijdens de bouw van de Kruidenmeester aan de Binnenlandse Baan zal een parkeerverbod ingesteld op een gedeelte van de parkeerplaatsen langs de Binnenlandse Baan. Dit parkeerverbod wordt ingesteld om een zo overzichtelijk mogelijke verkeerssituatie te behouden. De bewoners van de Binnenlandse Baan hebben hierdoor ook beter zicht bij het op- en afrijden van het perceel. Na de bouwwerkzaamheden zal het parkeerverbod worden opgeheven. Het huidige verkeersbesluit met besluitnummer 2019-35 wordt ingetrokken vanwege onvolledige bebording.

Gelet op:
Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Bevoegd gezag tot het vaststel­len van ver­keersbe­sluiten in de gemeente Barendrecht). Artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:
het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van weggebruikers en passagiers; het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   De genoemde wegen zijn openbare wegen, in eigendom, in beheer en in onderhoud bij de gemeente Barendrecht.   

Met inachtneming van:
de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); het Besluit Administratie­ve Bepa­lingen inzake het Weg­ver­keer (BABW); het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); het Uitvoeringsbesluit;Verkeersbordenboek (VNVF-2018); Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014.

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht tot:
Intrekken van het verkeersbesluit met besluitnummer 2019-35 Instellen parkeerverbod Binnenlandse Baan Door middel van het plaatsen van:
 

1. bord E4, aanduiding parkeerplaats, conform bijlage 1 van het RVV 1990,
2. onderborden uitgezonderd van ma t/m vr 8:00-17:00 uur.
Overige tegenstrijdige bebording dient verwijderd te worden conform de bijlagetekening. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit. Namens de korpschef heeft de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotter­dam-Rijnmond ingestemd met de voorgestelde maatregel. Voorts:

1. Overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren in de Staatscourant;
2. in afwijking van artikel 27 BABW is dit besluit met onmiddellijke ingang in werking getreden.  Aldus besloten te Barendrecht, 24-10-2019.Burgemeester en wethouders van Barendrecht, namens dezen, 
Directeur Ruimte.  

W. Teeuwen

Mededelingen
Wat als u het niet eens bent met onze beslissing ?

Bezwaar- of beroepsclausule
Neem in dat geval bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op: 140180 (algemeen nummer). Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen door extra toelichting. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Uw bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na de datum van het verkeersbesluit bij ons binnen zijn. Vermeld in de brief uw naam, adres en het nummer van het verkeersbesluit. Geef aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing en vergeet niet om uw brief te ondertekenen. De brief kan verzonden worden naar : Gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Als u op de envelop in de linkerbovenhoek ‘bezwaarschrift’ schrijft, komt uw brief sneller op de juiste plaats terecht. Wilt u daarbij zekerheid dat het besluit voorlopig niet uitgevoerd wordt, omdat er anders een onomkeerbare situatie ontstaat? Dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van bezwaar bij de rechtbank een zogenaamde voorlopige voorziening aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl (zoek op ‘voorlopige voorziening’).  

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingGemeente Barendrecht - -
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op31-10-2019
  • Start31-10-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op31-10-2019
  • Straatnaam 76
  • Postcode2991EB

- Advertentie (?) -