Delen

- Advertentie (?) -

Legesverordening Barendrecht 2019

17-07-2019

1e wijziging Tarieventabel leges 2019

De raad van de gemeente Barendrecht;   gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019;   gelet op artikel 216 van de Gemeentewet;

BESLUIT:   Vast te stellen de  

1e wijziging van de Tarieventabel leges 2019

Artikel 1
De hierna volgende bepaling wordt gewijzigd:   Artikel 2.1.1.2 bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
 

wordt als volgt gewijzigd:
  2.1.1.2 Bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze verordening wordt aangehaald als '1e wijziging tarieventabel leges 2019’.2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.3. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 2 juli 2019.

De griffier,
mw. mr. G.E.
Figge
De voorzitter,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingLegesverordening Barendrecht 2019
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op17-07-2019
  • Start17-07-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op17-07-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -