Delen

- Advertentie (?) -

Gewijzigde bestemmingsplan ‘Recreatiepark De Oude Maas’ en beeldkwaliteitsplan ‘Trekkershutten’ vastgesteld

04-07-2019

Gewijzigde bestemmingsplan ‘Recreatiepark De Oude Maas’ en beeldkwaliteitsplan ‘Trekkershutten’ vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2019 het bestemmingsplan Recreatiepark De Oude Maas gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan beoogt omissies in het vigerend bestemmingsplan op te lossen en de ruimtelijke kwaliteit op het terrein beter te waarborgen. Tevens is door de raad een beeldkwaliteitsplan (BKP) vastgesteld.   De wijzigingen hebben betrekking op aanvullende regels voor horeca (naar aanleiding van een zienswijze), en 2 ambtshalve wijzigingen met betrekking tot een nadere toelichting naar aanleiding van een recente uitspraak over de Pas (Programma Aanpak Stikstof) en het overnemen van de dubbelbestemming 'leiding-riool'.

Het bestemmingsplan en het BKP liggen vanaf 5 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019 ter inzage
Het plan is te raadplegen via:

www.barendrecht.nl/terinzage 

www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPZUR20180009-VI01)
 

Kostenverhaal
In dit bestemmingsplan is er geen sprake van een aangewezen bouwplan in de zin van 6.2.1 Bro. Er is dan ook geen noodzaak voor het opstellen van een exploitatieplan en/of verhalen van kosten.  

Beroep indienen
Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u in beroep gaan. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na terinzagelegging van het besluit. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:
 

1. als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
2. als u tegen eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan bent, of;
3. als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen.  
U kunt uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel  griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.

Barendrecht,
4 juli 2019

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingGewijzigde bestemmingsplan ‘Recreatiepark De Oude Maas’ en beeldkwaliteitsplan ‘Trekkershutten’ vastgesteld
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op04-07-2019
  • Start04-07-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op04-07-2019
  • Straatnaam 1
  • Postcode2991SB

- Advertentie (?) -