Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzingsbesluit Inzake Kampeermiddelen e.a. 2013

04-07-2019

Intrekkingsbesluit inzake aanwijzingsbesluit Kampeermiddelen e.a. 2013, voor wat betreft het voorschrift waarbij zijn aangewezen delen van erven van de woning die voor de voorgevelrooilijn zijn gelegen

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,   Gelet op het bepaalde in artikel 5:6 lid 1 sub a en b van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012;  

Overwegende dat:

- Op grond van het “Aanwijzingsbesluit inzake Kampeermiddelen e.a. 2013” delen van erven van de woning die voor de voorgevelrooilijn zijn gelegen zijn aangewezen als plaats waarop het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen;
- De reden dat voornoemd besluit is opgesteld te maken heeft met de vrees voor een aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente Barendrecht;
- Vooral in de openbare ruimte en in het buitengebied het ongewenst is dat her en der kampeermiddelen voor een langere periode worden gestald of geplaatst;
- Het aspect van de aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente niet of nauwelijks een rol speelt bij het plaatsen van een camper op eigen erf of terrein, ook al is deze voor de voorgevelrooilijn geplaatst;
- De perceelseigenaar zelf zou moeten kunnen uitmaken of hij of zij een kampeermiddel wenst te plaatsen op eigen terrein of erf;
- In het kader van deregulering en vermindering van regels het gewenst is om de burgers van Barendrecht de mogelijkheid te bieden hun kampeermiddelen te plaatsen op eigen terrein of erf als zij daaraan behoefte hebben.

Besluit:

1. In te trekken het voorschrift van het “Aanwijzingsbesluit inzake Kampeermiddelen c.a. 2013” inzake de locatie waarop het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:
- Op de delen van erven van de woning die voor de voorgevelrooilijn zijn gelegen.

2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.
3. Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Intrekkingsbesluit inzake Kampeermiddelen e.a. 2013 voor wat betreft het voorschrift, waarbij zijn aangewezen delen van erven van de woning die voor de voorgevelrooilijn zijn gelegen.

Barendrecht,
16 mei 2015

De secretaris,
G.J.
Bravenboer
De burgemeester,
Drs. J.
van Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAanwijzingsbesluit Inzake Kampeermiddelen e.a. 2013
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op04-07-2019
  • Start04-07-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op04-07-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -