Delen

- Advertentie (?) -

Regeling ambtelijk horen Barendrecht 2019

21-06-2019

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht tot vaststelling van de Regeling ambtelijk horen Barendrecht 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;   overwegende dat de Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2018 de mogelijkheid biedt categorieën bezwaarzaken aan te wijzen waarbij de Commissie bezwaarschriften niet wordt betrokken;   overwegende dat het wenselijk is dergelijke categorieën aan te wijzen;   overwegende dat een pilot ambtelijk horen is uitgevoerd en de ervaringen positief zijn;   gelet op artikel 2, derde en vierde lid, van de Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2018;

besluit de volgende regeling vast te stellen:  

Regeling ambtelijk horen Barendrecht 2019

Artikel 1 Aanwijzing categorieën bezwaarzaken zonder Commissie bezwaarschriften De Commissie bezwaarschriften wordt niet betrokken bij de volgende categorieën bezwaarzaken:

a. Participatiewet en aanverwante regelingen:
i. beëindigingsdatum uitkering Participatiewet
ii. bijzondere bijstand
iii. boetes gelijk aan of lager dan het in artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde bedrag
iv. hoogte uitkering Participatiewet (kostendelersnorm)
v. individuele inkomenstoeslag
vi. ingangsdatum uitkering Participatiewet
vii. inhouding en beslaglegging
viii. minimabeleid
ix. opschorten uitkering Participatiewet
x. Regeling Meedoen
xi. studietoeslag
xii. uitstroom en re-integratie
xiii. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
xiv. woonkostentoeslag

b. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
c. Algemene wet bestuursrecht:
i. dwangsom niet tijdig beslissen
ii. fictieve weigering een besluit te nemen

d. overige regelgeving:
i. gehandicaptenparkeerkaart
ii. gehandicaptenparkeerplaats
iii. leerlingenvervoer
iv. Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015

Artikel 2 Contra-indicaties In afwijking van artikel 1, wordt de Commissie bezwaarschriften in beginsel wel betrokken bij een bezwaarzaak als de volgende omstandigheden zich voordoen, zulks ter beoordeling van de secretaris van de Commissie bezwaarschriften:

a. bezwaarzaken waarbij sprake is van complexe regelgeving, grote discretionaire ruimte, financieel risico, politiek-gevoelige besluiten, grote precedentwerking of om andere reden grote complexiteit;
b. bezwaarmaker maakt deel uit van of werkt onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Barendrecht of de BAR-organisatie;
c. bezwaarmaker is bekend bij de betrokken medewerkers als fysiek of verbaal agressief;
d. bezwaarmaker ervaart een dusdanig sterke emotie ten aanzien van het bestreden besluit of de bezwaarprocedure dat deze een zorgvuldige behandeling van het bezwaar belemmert;
e. bezwaarmaker geeft aan gehoord te willen worden door de Commissie bezwaarschriften.

Artikel 3 Aanwijzing categorieën bezwaarzaken met Commissie bezwaarschriften De Commissie bezwaarschriften wordt in ieder geval betrokken bij een bezwaarzaak, zo nodig in afwijking van artikel 1, bij de volgende categorieën bezwaarzaken:

a. Participatiewet en aanverwante regelingen:
i. afwijzing aanvraag algemene bijstand
ii. beëindiging algemene bijstand
iii. boetes hoger dan het in artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde bedrag
iv. fraude
v. krediethypotheek
vi. maatregelen anders dan boetes
vii. tegenprestatie
viii. terugvordering levensonderhoud
ix. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

b. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:
i. begeleiding
ii. hulp in de huishouding
iii. kortdurend verblijf
iv. vervoersvoorziening en PGB-vervoerskosten
v. woonvoorzieningen

c. (gereserveerd)
d. overige regelgeving:
i. Jeugdwet
ii. schuldhulpverlening
iii. Wet inburgering

Artikel 4 Procedure horen Het horen als bedoeld in artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gedaan door ten minste een secretaris van de Commissie bezwaarschriften.

Artikel 5 Intrekking oude regeling Het besluit van 1 mei 2018 met als onderwerp “Pilot ambtelijk horen in bezwaar”, kenmerk 1321063, wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling ambtelijk horen Barendrecht 2019.  

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht in zijn openbare vergadering van 21 mei 2019.

De secretaris,
G.J.
Bravenboer
De burgemeester,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingRegeling ambtelijk horen Barendrecht 2019
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op21-06-2019
  • Start21-06-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op21-06-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -