Delen

- Advertentie (?) -

Verordening kwijtschelding 2019

24-12-2018

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2019

De raad van de gemeente Barendrecht;   gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018; gelet op het advies van de commissie Planning en Control van 26 november 2018; gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;   overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

besluit
  vast te stellen de:  

‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2019’

Artikel 1.
Voor de kwijtschelding in aanmerking komende gemeentelijke belastingen en heffingen. Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen kan kwijtschelding verleend worden:

• de rioolheffing 2019;
• de afvalstoffenheffing 2019.

Artikel 2.

Percentage kosten van bestaan
Bij de invordering van de belastingen en heffingen, zoals bedoel in artikel 1, wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.

Artikel 3.

Inwerkingtreding en citeertitel
1. De “Verordening kwijtschelding” van 10 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.3. De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2019.4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2019’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 18 december 2018.

De griffier,
mw. mr. G.E.
Figge
De voorzitter,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerordening kwijtschelding 2019
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op24-12-2018
  • Start24-12-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op24-12-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -