Delen

- Advertentie (?) -

Verordening Marktgelden 2019

24-12-2018

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019

De raad van de gemeente Barendrecht;   overwegende dat de gemeenteraad de Begroting 2019 vaststelt;   dat de verordening voor 2019 dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad; dat de vaststelling geschiedt in overeenstemming met de Begroting 2019;   gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;   gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;   gezien het advies van de commissie Planning en Control van 26 november 2018.

BESLUIT:
  vast te stellen de volgende  

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019

Artikel 1 Belastbaar feit Voor het gebruik of genot van een standplaats voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen of voorwerpen, op het krachtens de “Marktverordening van de gemeente Barendrecht 2004” aangewezen marktterrein, wordt onder de naam van “marktgeld” een recht geheven, overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 2 Belastingplicht Het marktgeld wordt geheven van degene, die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Tarief Het recht als bedoeld in artikel 1 van deze verordening wordt geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 4 Belastingtijdvak Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing Het marktgeld wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Teruggaaf Indien de belastingplichtige door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik meer kan maken van een standplaats waarvoor het marktgeld voor ten minste een kalenderhalfjaar is voldaan, wordt de aanslag naar tijdsduur verminderd indien binnen twee maanden na afloop van het gebruik daarom schriftelijk een aanvraag wordt ingediend, met dien verstande dat bij het bepalen van het tijdvak uitsluitend volle kalendermaanden in aanmerking worden genomen.

Artikel 7 Kwijtschelding Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Bevoegdheid college van burgemeester en wethouders 1. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.2. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van de tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel 1. De “Verordening marktgeld 2003” van 25 november 2002 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Marktgelden 2019”. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 18 december 2018.

De griffier,
mw. mr. G.E.
Figge
De voorzitter,
drs. J. van
Belzen

TARIEVENTABEL MARKTGELD 2019, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD 2019  
1.a Voor het innemen van een standplaats met een tent, kraam of andere soortgelijke inrichting met een frontlengte van 4 meter of minder

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 12,60

per kalenderkwartaal

€ 123,00

per kalenderhalfjaar

€ 215,10

per kalenderjaar

€ 422,30

1.b Voor het innemen van een standplaats op een andere wijze dan onder a bedoeld

 

per m2 ingenomen oppervlakte

met een minimum tarief van

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 1,90

€ 3,10

per kalenderkwartaal

€ 17,70

€ 30,80

per kalenderhalfjaar

€ 31,00

€ 52,70

per kalenderjaar

€ 60,40

€ 102,80

2. Voor de toepassing van het tarief, vermeld onder b. van het eerste lid, worden gedeelten van een m2 niet berekend. 3. De dagmarkten zijn voorzien van elektra-aansluitingen van 16 ampère en voor het gebruik van één aansluiting gelden de volgende tarieven:

Per marktdag of een gedeelte daarvan

€ 3,40

Per kalenderkwartaal

€ 41,60

Per kalenderhalfjaar

€ 83,20

Per kalenderjaar

€ 166,40

4. De dagmarkten zijn voorzien van elektra-aansluitingen van 32 ampère (krachtsstroom) en voor het gebruik van één aansluiting gelden de volgende tarieven:

Per marktdag of een gedeelte daarvan

€ 6,60

Per kalenderkwartaal

€ 83,20

Per kalenderhalfjaar

€ 166,40

Per kalenderjaar

€ 332,80

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerordening Marktgelden 2019
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op24-12-2018
  • Start24-12-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op24-12-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -