Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. - Hoefslag 9

14-08-2018

VERKEERSBESLUIT Instellen van parkeerplaats aangewezen categorie ten behoeve van het inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Besluitnummer: 2018-25 Burgemeester en wethouders van Barendrecht,   Overwegen en motiveren:

Aanvrager wonende Hoefslag heeft verzocht om een gereserveerde parkeerplaats te mogen inrichten als gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning. Hiermee wordt de bereikbaarheid van en naar de eigen woning gewaarborgd. Aanvrager voldoet aan de voorwaarden tot toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats. Om bovengenoemde reden is door het bestuur van de gemeente Barendrecht besloten om een algemene parkeerplaats aan de Hoefslag in te richten als een gehandicaptenparkeerplaats.
  De genoemde weg is in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.   Gelet op: Overeenkomstig artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht.   Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
  Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: het individueel en algemeen belang conform de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te dienen.   Met inachtneming van: • de Algemene wet bestuursrecht; • de wegenverkeerswet 1994; • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; • het bordenboek (VNVF); • hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014.   BESLUIT   Besluit het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht tot: Het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Hoefslag ter hoogte van nummer 9 door:   1. het aanbrengen van bord E06 conform bijlage 1 van het RVV 1990, met kenteken onderbord en de daarbij behorende belijning; 2. de exacte locatie op de bijgevoegde tekening B-PA-12-002 aan te geven.   Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.   En voorts: • de verkeersmaatregelen vast te hebben gelegd op bijbehorende tekening B-PA-12-002; • deze tekeningen als bijlage bij dit besluit zijn gewaarmerkt; • overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren; • overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend; • overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van 6 weken is verstreken na de dag dat dit besluit is gepubliceerd.       Bezwaar   Wat als u het niet eens bent met onze beslissing ?   Neem in dat geval bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op: 140180 (algemeen nummer). Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen.
Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Uw bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na de datum van het verkeersbesluit bij ons binnen zijn.. Vermeld in de brief uw naam, adres en het nummer van het verkeersbesluit. Geef aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing en vergeet niet om uw brief te ondertekenen. De brief kan verzonden worden naar : Gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Als u op de envelop in de linkerbovenhoek ‘bezwaarschrift’ schrijft, komt uw brief sneller op de juiste plek terecht. Wilt u daarbij zekerheid dat het besluit voorlopig niet uitgevoerd wordt, omdat er anders een onomkeerbare situatie ontstaat? Dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van bezwaar bij de rechtbank een zogenaamde voorlopige voorziening aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl (zoek op ‘voorlopige voorziening’).   Aldus besloten te Barendrecht d.d. 12 juli 2018.
  Burgemeester en wethouders van Barendrecht, namens dezen,     de heer M. Burger. Afdelingshoofd Ingenieursbureau        

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingGemeente Barendrecht - Instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. - Hoefslag 9
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op14-08-2018
  • Start14-08-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op14-08-2018
  • Straatnaam 11
  • Postcode2992VE

- Advertentie (?) -