Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 26 appartementen Windsingel 2 (1e fase)

19-12-2019

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 26 appartementen Windsingel 2 (1e fase)

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 26 appartementen bestaande uit vijf bouwlagen met een ondergrondse parkeergrage aan de Windsingel 2 in Barendrecht.
 

Ter inzage
Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd (1e fase). Bij deze aanvraag moet worden onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Uit de voorliggende stukken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Akoestisch onderzoek
Ten behoeve van de ontwikkeling is een ontwerpbesluit hogere grenswaarden genomen, deze vindt u bij de stukken.

Inzien
Het ontwerpbesluit van zowel de omgevingsvergunning als de hogere grenswaarden met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentelijke Servicecentrum in de periode vanaf 20 december 2019 t/m 30 januari 2020. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Amesz via telefoonnummer 0180 698 395. Ook is het ontwerpbesluit digitaal beschikbaar op deze pagina van de website en op www.ruimtelijkeplannen.nl (plan identificatienummer: NL.IMRO.0489.BPWGO20190030-RO01).  

Reactie geven
Wilt u op het ontwerpbesluit reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen tot uiterlijk 30 januari 2020. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouder van Barendrecht, met kenmerk 128062 t.a.v. D.T. Amesz, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Amesz via telefoonnummer 0180 698 395.
 

Barendrecht,
19 december 2019

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbesluit omgevingsvergunning 26 appartementen Windsingel 2 (1e fase)
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op19-12-2019
  • Start19-12-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op19-12-2019
  • Straatnaam 2
  • Postcode2991HN

- Advertentie (?) -