Delen

- Advertentie (?) -

Barendrecht - Besluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats -

10-09-2019

VERKEERSBESLUIT

Instellen van parkeerplaats aangewezen categorie t.b.v. het inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Helenapolder te Barendrecht.

Besluitnummer 2019-29.
Burgemeester en wethouders van Barendrecht;

Overwegen en motiveren:
Aanvrager wonende aan de Helenapolder heeft verzocht om een algemene parkeerplaats te mogen inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning. Hiermee wordt de bereikbaarheid van en naar de eigen woning gewaarborgd. Aanvrager voldoet aan de voorwaarden tot toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats. Om bovengenoemde reden is door het bestuur van de gemeente Barendrecht besloten om een algemene parkeerplaats aan de Helenapolder in te richten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
De genoemde weg is in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Barendrecht.

Gelet op:
Overeenkomstig artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht. Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: het individueel en algemeen belang conform de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te dienen. Met inachtneming van:

• de Algemene wet bestuursrecht;
• de wegenverkeerswet 1994;
• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;
• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
• het bordenboek (VNVF);
• hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014.

BESLUIT
Besluit het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht tot: Het inrichten tot een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Helenapolder ter hoogte van nummer 110 door :

1. het aanbrengen van bord E06 conform bijlage 1 van het RVV 1990, met kenteken onderbord en de daarbij behorende belijning;
2. de exacte locatie op de bijgevoegde tekening B-VR-12-008 aan te geven.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel. En voorts:

• de verkeersmaatregelen vast te hebben gelegd op bijbehorende tekening B-VR-12-008;
• deze tekeningen als bijlage bij dit besluit zijn gewaarmerkt;
• overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren;
• overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend;
• overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van 6 weken is verstreken na de dag dat dit besluit is gepubliceerd.
  Aldus besloten te Barendrecht d.d. 16 juli 2019.
Burgemeester en wethouders van Barendrecht, namens dezen,

de heer M. Burger. Afdelingshoofd Ingenieursbureau.

Bezwaar
Wat als u het niet eens bent met onze beslissing ? Neem in dat geval bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op: 140180 (algemeen nummer). Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen.
Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Uw bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na de datum van publicatie van het verkeersbesluit bij ons binnen zijn. Vermeld in de brief uw naam, adres en het nummer van het verkeersbesluit. Geef aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing en vergeet niet om uw brief te ondertekenen. De brief kan verzonden worden naar : Gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht. Als u op de envelop in de linkerbovenhoek ‘bezwaarschrift’ schrijft, komt uw brief sneller op de juiste plek terecht. Wilt u daarbij zekerheid dat het besluit voorlopig niet uitgevoerd wordt, omdat er anders een onomkeerbare situatie ontstaat? Dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van bezwaar bij de rechtbank een zogenaamde voorlopige voorziening aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl (zoek op ‘voorlopige voorziening’).

Afschriften
Politie Rotterdam-Rijnmond

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBarendrecht - Besluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats -
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op10-09-2019
  • Start10-09-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op10-09-2019
  • Straatnaam 110
  • Postcode2992TW

- Advertentie (?) -