Delen

- Advertentie (?) -

Besluit omgevingsvergunning Noldijk 46, Barendrecht

09-08-2019

Besluit omgevingsvergunning Noldijk 46, Barendrecht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming aan Noldijk 46 in Barendrecht.

Inzien
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentelijke Servicecentrum in de periode vanaf 9 augustus t/m 19 september 2019. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Van der Graaf via telefoonnummer 14 0180. Ook is het ontwerpbesluit digitaal beschikbaar op de website: www.barendrecht.nl/ter-inzage  

Beroep
Tijdens de terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:  

1. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
4. degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.   Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de heer P. van der Graaf via 14 0180.

Barendrecht, 9 augustus 2019

College van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Namens deze:
De heer J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBesluit omgevingsvergunning Noldijk 46, Barendrecht
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op09-08-2019
  • Start09-08-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op09-08-2019
  • Straatnaam 46
  • Postcode2991VK

- Advertentie (?) -