Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 21 appartementen Rijnstraat 1-3, Barendrecht

11-01-2019

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 21 appartementen Rijnstraat 1-3, Barendrecht

Burgemeester en wethouders van maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:  

1. Rijnstraat 1-3 Barendrecht (B180307659), voor het bouwen van een woongebouw met 21 appartementen met een parkeer-/bergingskelder
 

Akoestisch onderzoek
Ten behoeve van de beschikking is door het college een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen.    

Kosten verzekerd
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.
 

Inzien
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 11-1-2019 tot en met 21-02-2018 op afspraak inzien in het gemeentehuis.
U kunt hiervoor een afspraak maken via: Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen. Tevens kunt u contact opnemen met de heer P. van der Graaf (via 0180 698328).  

Zienswijze
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.  

Beroep
Na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit volgt een definitief besluit voor vergunningverlening, waarop opnieuw kan worden gereageerd. Tijdens de volgende terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:

1. degene die zienswijzen hebben ingebracht op deze ontwerpbeschikking;
2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
4. degene die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
  De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.   Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Pim van den Graaf via 0180 698 328.

Barendrecht, 11-1-2019

College van burgemeester en wethouders gemeente BarendrechtNamens deze: Jurriën van den Berg Beleidsadviseur Ruimte

14 0180

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbeschikking omgevingsvergunning 21 appartementen Rijnstraat 1-3, Barendrecht
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op11-01-2019
  • Start11-01-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op11-01-2019
  • Straatnaam 1
  • Postcode2991AH

- Advertentie (?) -