Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Zonnepark Achterzeedijk, Barendrecht

27-12-2018

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Zonnepark Achterzeedijk, Barendrecht

Burgemeester en wethouders van maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:  

1. Achterzeedijk te Barendrecht (B180307771), voor het bouwen van een zonnepark
Inzien De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 21-12-2018 tot en met 01-02-2018 op afspraak inzien in het gemeentehuis.
Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.   Zienswijze Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.   Beroep Na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit volgt een definitief besluit voor vergunningverlening, waarop opnieuw kan worden gereageerd. Tijdens de volgende terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:  

 
1. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen deze ontwerpbeschikking;
2. degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
4.
 
degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.  
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Barendrecht, 20 december 2018

College van Burgemeester en wethouders, Namens deze
Jurriën van den Berg

Beleidadviseur Ruimte 14 0180

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbeschikking omgevingsvergunning Zonnepark Achterzeedijk, Barendrecht
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op27-12-2018
  • Start27-12-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op27-12-2018
  • Straatnaam
  • Postcode2992

- Advertentie (?) -