Delen

- Advertentie (?) -

Verordening Rekenkamer 2019

27-12-2018

Verordening Rekenkamer 2019

De raad van de gemeente Barendrecht;   gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van 16 november 2018;   gelet op het advies van de commissie Planning en Control van 26 november 2018;   gelet op de artikelen 81 a tot en met 81 k en de artikelen 182 tot en met 185 van de Gemeentewet

besluit:   vast te stellen de Verordening Rekenkamer Barendrecht 2019.  

Paragraaf 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Rekenkamer Barendrecht: de organisatie ex artikel tot en met 81 k van de Gemeentewet;
b. orgaan: ieder bevoegd bestuursorgaan van de gemeente Barendrecht;
c. directie: de directie van de gemeenschappelijke regeling de BAR-organisatie;
d. directeur: de directeur van de Rekenkamer Barendrecht;
e. griffie: de griffie van de gemeente Barendrecht;
f. Presidium: de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke partijen en de voorzitter van de gemeenteraad.

Artikel 2 Rekenkamer Barendrecht 1. Er is een Rekenkamer Barendrecht.2. De Rekenkamer Barendrecht heeft één lid, die wordt aangeduid met de titel 'directeur van de Rekenkamer Barendrecht', en één plaatsvervangend lid, die wordt aangeduid met de titel 'plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Barendrecht'.3. De artikelen van deze verordening zijn op de plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Barendrecht van overeenkomstige toepassing.4. De directeur is niet ondergeschikt aan enig orgaan.5. De directeur is geen ambtenaar in de zin van het Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Barendrecht, dan wel de BAR-organisatie".

Artikel 3 Onderhouden contacten met de gemeenteraad. De contacten tussen de raad en de Rekenkamer Barendrecht worden onderhouden door het Presidium.

Artikel 4 Benoeming directeur en plaatsvervangend directeur 1. Als directeur van de Rekenkamer Barendrecht wordt benoemd de directeur van de Rekenkamer Rotterdam.2. Als plaatsvervangend, directeur van de Rekenkamer Barendrecht wordt benoemd de plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Rotterdam.

Artikel 5 Nevenfuncties 1. De directeur is niet tevens bestuurder of persoon in dienst van een publiekrechtelijk samenwerkingsverband waarin de gemeente Barendrecht deelneemt.2. De directeur vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn directeurschap.3. De directeur maakt openbaar welke nevenfuncties hij vervult. 

Paragraaf 2. BUDGET

Artikel 6 Budget van de Rekenkamer Barendrecht 1. De Rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen en ontvangsten te innen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.2. De Rekenkamer doet jaarlijks voor 1 april een voorstel aan de raad voor de nodige middelen voor een goede uitoefening van de taken.3. De Rekenkamer wordt jaarlijks door de raad een budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van haar taken.4. Het budget wordt jaarlijks gecorrigeerd met het inflatiepercentage.5. De Rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar die zij voor haar taken heeft gedaan in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid van de Gemeentewet.6. De rekenkamer is gemachtigd om een deel van het budget tot een maximum van 40% te reserveren als onderzoeksreserve. 

Paragraaf 3. ONDERZOEKSPLAN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 7 Onderzoeksjaarplan 1. Jaarlijks biedt de Rekenkamer Barendrecht een onderzoeksjaarplan ter kennisname aan de raad aan. Dit onderzoeksplan maakt deel uit van het jaarverslag over het laatst afgesloten jaar.2. In het onderzoeksjaarplan wordt naar onderwerp aangegeven:
a. de afbakening van het onderzoeksterrein;
b. de formulering van de onderzoeksopdracht;
c. de eventuele randvoorwaarden;
d. de planning.

Artikel 8 Overige bevoegdheden 1. De Rekenkamer Barendrecht kan, voor zover dat naar haar oordeel ten behoeve van het onderzoek is vereist, zonder toestemming alle plaatsen betreden van het betrokken orgaan of de directie.2. Organen, diensten en instellingen als bedoeld in artikel 184 Gemeentewet dienen op verzoek van de Rekenkamer Barendrecht binnen een maand te reageren, tenzij de Rekenkamer Barendrecht anders bepaalt.

Artikel 9 Rapportage 1. De directeur Rekenkamer stelt het betrokken orgaan, schriftelijk op de hoogte van haar voorlopige onderzoeksresultaten. Indien de resultaten daartoe aanleiding geven kan de directeur van de Rekenkamer terzake conceptaanbevelingen aan het betrokken orgaan opnemen.2. De directeur van de Rekenkamer stelt het betrokken orgaan in de gelegenheid schriftelijk te reageren op de voorlopige onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, op de concept aanbevelingen. Het betrokken orgaan deelt, indien van toepassing, tenminste mee:
a. welke aanbevelingen worden overgenomen; of
b. indien aanbevelingen niet worden overgenomen, de motivering waarom van aanbevelingen wordt afgeweken.
3. Het betrokken orgaan reageert binnen drie weken, tenzij de rekenkamer anders bepaalt.4. Na ontvangst van de reactie(s) sluit de Rekenkamer haar onderzoek af en stelt een definitief rapport op waarin de resultaten van haar onderzoek en, indien van toepassing, de aanbevelingen, alsmede de reacties hierop zijn opgenomen.

Artikel 10 Behandeling door de raad 1. Het presidium vormt voor de Rekenkamer het eerste aanspreekpunt2. Een onderzoeksrapport van de Rekenkamer Barendrecht wordt door de directeur schriftelijk aangeboden aan de gemeenteraad.3. Vanaf het moment van ontvangst door de gemeenteraad is een rapport openbaar, tenzij de directeur verzoekt om een embargo.4. Na ontvangst van het rapport zendt de griffie het rapport onverwijld door naar alle raadsleden.5. De rekenkamer wordt zo spoedig mogelijk na toezending in de gelegenheid gesteld het rapport toe te lichten in een vergadering van een raadscommissie.6. De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het rapport op de eerstvolgende lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad, mits ontvangen tenminste 3 weken voor de raadsvergadering. Op voorstel van de raadsgriffier adviseert de Agendacommissie de gemeenteraad of en zo ja in welke raadscommissie(s) inhoudelijke behandeling van het rapport zal plaatsvinden. Dit advies wordt gevoegd bij het rapport.7. Ten behoeve van de raadsbehandeling wordt door de griffie een raadsvoorstel opgesteld met conceptraadsbesluit. Het conceptbesluit bevat indien nodig een opdracht aan het onderzochte orgaan om binnen twee maanden een Plan van Aanpak ter uitvoering va n de door de raad overgenomen aanbevelingen op te stellen.8. De directeur wordt uitgenodigd de behandeling van het rapport in de commissie(s) bij te wonen om daar het rapport toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Tevens kunnen vragen aan het college gesteld worden.9. Na behandeling in de commissie(s) vindt raadsbehandeling plaats binnen 3 maanden na ontvangst van het rapport.10. Indien het onderzoek een onderwerp betreft uit de portefeuille van de burgemeester dan zal dit agendapunt in de raadsvergadering worden voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Artikel 11 Plan van Aanpak ter uitvoering van de door de raad overgenomen aanbevelingen 1. Het onderzochte orgaan biedt het Plan van Aanpak schriftelijk aan de gemeenteraad aan.2. Na ontvangst van het Plan van Aanpak plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het op de eerstvolgende lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad, mits ontvangen tenminste 3 weken voor de raadsvergadering. Op voorstel van de raadsgriffier adviseert de Agendacommissie de gemeenteraad of en zo ja in welke raadscommissie(s) behandeling van het rapport zal plaatsvinden. Dit advies wordt bij het Plan van Aanpak gevoegd.3. Na advisering door de betreffende raadscommissie(s) beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het Plan van Aanpak. 

Paragraaf 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Slotbepalingen 1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Rekenkamer Barendrecht 2019.2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van bekendmaking.3. De verordening Rekenkamer Barendrecht 2011 ingetrokken.

 

Aldus besloten in openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van 18 december 2018

De griffier
Mevrouw mr. G.E.
Figge
De voorzitter
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerordening Rekenkamer 2019
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op27-12-2018
  • Start27-12-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op27-12-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -