Delen

- Advertentie (?) -

Legesverordening Barendrecht 2019

24-12-2018

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

De raad van de gemeente Barendrecht;   overwegende dat de verordening dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad;   gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;   gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018; gelet op het advies van de commissie Planning en Control van 26 november 2018;

BESLUIT:
  Vast te stellen de volgende:  

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 (Legesverordening 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder:

a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;
d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);
d. het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon of bezoldiging;
e. aan belanghebbende uit te reiken besluiten of afschriften terzake van aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage dan wel verhoging hiervan betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;
f. besluit houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;
g. afgifte collectevergunning;
h. het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel(en) 3.1.4, 3.1.5, 3.1.10, 3.2.1.2 en 3.7.8 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning of ontheffing betreft voor een algemeen nut beogende instelling of plaatselijke sociaal belang behartigende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;
i. voor niet-commerciële activiteiten die tijdelijk van aard zijn en die het algemeen maatschappelijk belang dienen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;
b. aanpassingen zijn van bestaande tarieven, voor zover deze in overeenstemming zijn met de begroting van het betreffend jaar;
c. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
1. hoofdstuk 1 (akten burgerlijke stand);
2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
4. onderdeel 1.4.3.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);
5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);
6. hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht 1. De ‘Legesverordening Barendrecht 2018’, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.3. Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Barendrecht 2019.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 18 december 2018.

De griffier,
mw. mr. G.E.
Figge
De voorzitter,
drs. J. van
Belzen

TARIEVENTABEL LEGES 2019, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2019. Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.1.1

twee vaste momenten per week in het gemeentehuis

 

1.1.1.2

Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur incl. trouwboekje:
- In het gemeentehuis (uitgezonderd maandag om 09.00 en 09.30)
- In een ander daartoe aangewezen huis der gemeente
- Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

 
388,00
506,00
644,00

1.1.1.3

Maandag t/m vrijdag tussen 17.30 uur en 23.00 uur incl. trouwboekje:
- In het gemeentehuis: niet mogelijk
- In een ander daartoe aangewezen huis der gemeente: niet mogelijk
- Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

 
 
 
705,00

1.1.1.4

Zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur incl. trouwboekje:
- In het gemeentehuis: niet mogelijk
- In een ander daartoe aangewezen huis der gemeente
- Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

 
 
705,00
705,00

1.1.1.5

Zaterdag tussen 17.30 uur en 23.00 uur incl. trouwboekje:
- In het gemeentehuis: niet mogelijk
- In een ander daartoe aangewezen huis der gemeente: niet mogelijk
- Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

 
 
 
705,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.2.1

Een trouwboekje of een partnerschapsboekje inclusief een uittreksel van de
huwelijksakte of partnerschapsregistratieakte

 
32,00

1.1.2.2

een stuk als bedoeld in art. 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand. Dit tarief wordt niet geheven, indien van het onvermogen van partijen blijkt door een verklaring van de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats.
a. (meertalige) uittreksels en afschriften uit de registers van de Burgerlijke Stand;
b. voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
c. voor de attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek.

 

1.1.3

Gemeentelijke getuigen (per twee)

36,00

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van de administratiekosten:

72,00

1.1.4.1

Annuleringskosten

41,00

1.1.4.2

Wijzigingskosten rondom de locatie of het tijdstip

 

1.1.4.3

Volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij annulering na het gesprek met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is het gehele onder 1.1.1., 1.1.2 en 1.1.3. bedoelde tarief verschuldigd. Met uitzondering van ziekte, acute ziekenhuisopname, en/of overlijden van familieleden.

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de gemeentelijke registers van de burgerlijke stand, voor een ieder daaraan besteed kwartier

 
21,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor uitstel van lijkbezorging buiten de wettelijke termijn

 
13,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een
aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort :

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden , zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt , is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden , zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.2

van een zakenpaspoort: van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort ):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden , zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt , is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden , zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.3

van een faciliteitenpaspoort: van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort ):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden , zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt , is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden , zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen , is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden , zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart :

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden , zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt , is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden , zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag dat vermeld is in artikel 6, lid 1 van het Besluit paspoortgelden , zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.7

Vervallen

 

1.2.8

Vervallen

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 
38,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde tarief

 

1.3.3

Indien bij de aanvraag tot verstrekking van een rijbewijs het vorige rijbewijs niet kan worden overgelegd worden extra leges geheven

 
18,00

1.3.4

Uitgezonderd van de heffing van de in 13.3 vermelde extra leges is het niet kunnen inleveren van het vorige rijbewijs wegens:
• vermissing van het vorige rijbewijs door diefstal, brand of inbraak, waarbij het rijbewijs was opgeslagen in een afgesloten woon- of werkruimte;
• vermissing van het vorige rijbewijs ten gevolge van een overval;
• vernietiging van het vorige rijbewijs door de houder wegens veroudering, waarbij de bewaartermijn van het document van 13 jaren na datum van verstrekking van dat rijbewijs is verstreken.
In al deze gevallen dient er bij de aanvraag een proces-verbaal van de politie overhandigd te worden.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van een ingezetene,
per vestrekking:

 
 
8,20

1.4.2.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

 

1.4.2.1

voor 50 verstrekkingen

368,00

1.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

736,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van een niet-ingezetene, per verstrekking:

 
8,20

1.4.3.2

Het tarief van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het laten verrichten van genealogisch onderzoek bedraagt, ongeacht het resultaat van het onderzoek, per kwartier

 
 
8,20

 
1.4.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één of meer gegevens omtrent persoon waarvoor persoonskaartenarchief moet worden geraadpleegd, per verstrekking

 
 
30,00

1.4.3.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van papieren verstrekkingen als bedoeld in artikel 3.17 lid 1 juncto artikel 1.14 van de wet basisregistratie personen geldt het tarief zoals dat door Ministerie van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder één verstrekking verstaan 1 of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

1.4.4.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 
30,00

Hoofdstuk 5 Vervallen Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen) Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

33,55

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

33,55

1.7.1.3

een afschrift van een bestuursrapportage

13,90

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

19,10

1.7.2.2

een afschrift van de bouwverordening

36,70

1.7.2.3

een afschrift van een andere dan de in 1.7.2.1 en 1.7.2.2 genoemde verordeningen

 
9,80

1.7.2.4

afschriften van aanvullingen op de in 1.7.2.1, 1.7.2.2 en 1.7.2.3 genoemde verordeningen per bladzijde

 
1,50

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.2.1

het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen), bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 
 
12,25

1.8.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de levering van gegevens uit de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) in excel formaat per kwartier:

 
 
26,55

1.8.2.2.1

Het tarief genoemd in 1.7.2.2 wordt verhoogd met:

 

1.8.2.2.2

Per geleverd adres

1,10

1.8.2.2.3

Voor 2.500 geleverde adressen

1.630,40

1.8.2.2.4

Voor 5.000 geleverde adressen

2.673,00

1.8.2.2.5

Voor 10.000 geleverde adressen

3.557,85

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.3.1

Het doen van nasporing in het Kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

13
27,15

1.8.3.2

Het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

 
12,35

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.4.1

Het verstrekken van inlichtingen uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 
 
 
 
27,15

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag het in artikel 1, lid 1 van de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen vermelde bedrag met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

8,20

1.9.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

8,20

1.9.4

een gewaarmerkte kopie

8,20

1.9.5

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie of afleggen van een optieverklaring als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit naturalisatiegelden, zoals dat laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken; per daaraan besteed kwartier

 
17,25

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of (digitale) kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A4 of A3

 
0,25

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

6,75

1.10.2.3

een afschrift of (digitale) kopie groter dan A3-formaat van een in het archief van de gemeente berustend stuk, per pagina

 
6,75

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.11.1

Een urgentieverklaring conform artikel 3.5 (urgentie en herhuisvesting) van de Huisvestingsrichtlijn van de Stadsregio Rotterdam 2002

 
46,50

1.11.2

Indien op de in artikel 1.11.1 genoemde aanvraag positief wordt beschikt, wordt het legesbedrag aan de woningzoekende terugbetaald.

 

1.11.3

Een urgentieverklaring op grond van medische problemen.
Dit bedrag dient te worden voldaan naast het in artikel 1.11.1 genoemde bedrag. Indien op de aanvraag positief wordt beschikt, wordt het in artikel 1.11.1 genoemde bedrag terugbetaald.

 
 
 
36,16

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van de regeling vergunningen voor tijdelijke verhuur:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

 
128,60

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

 
64,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

 
80,10

Hoofdstuk 14 Vervallen Hoofdstuk 15 Vervallen

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de Verordening winkeltijden Barendrecht

 
51,50

Hoofdstuk 16 Kansspelen

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.16.1.2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

90,50

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar

226,50

1.16.1.4

voor twee speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar.

 
362,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

7,50

 

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

1.16.2.1

door een persoon of organisatie met commercieel winstoogmerk

15,00

1.16.2.2

door een persoon of organisatie voor een ideëel doel

0,00

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang van een kindercentrum of gastouderbureau.

 
 
1.151,40

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een opname in het Landelijke Register Kinderopvang van een voorziening voor gastouderopvang

 
 
288,10

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.18.1.1

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (Tracé vanaf 25 m1 tot 250 m1)

 
297,70

1.18.1.2

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (Tracé vanaf 250 m1 tot 1500 m1)

 
387,00

1.18.1.3

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (Tracé vanaf 1500 m1 tot 5000 m1)

 
477,50

1.18.1.4

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (Tracé vanaf 5000 m1 en meer)
Per strekkende meter tracélengte een bedrag van:

 
 
0,10

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m

 
 
46,95

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 
96,05

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing volgens artikel 148 of 149 Wegenverkeerswet (WVW) 1994

 
96,05

1.19.3

tot het verkrijgen van een ontheffing van de route voor gevaarlijke stoffen over één kalenderjaar op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 
257,30

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een ééndaagse ontheffing van de route voor gevaarlijke stoffen op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 
64,00

1.19.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen/vuurwerk (stoffen en voorwerpen van klasse I)

 
 
64,00

 

als bedoeld in hoofdstuk 7.5, aanvullend voorschrift 7.5.11, bepaling CV1 (1)van het ADR (voorheen randnummer 11.407 van de VLG).

 

1.19.5

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 
27,90

1.19.6

voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede artikel 3 van de beleidsregels Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Barendrecht

 
 
168,90

1.19.6.1

voor het aanbrengen van een wijziging die betrekking heeft op een bestaande gehandicaptenparkeerplaats

 
56,25

Hoofdstuk 20 Diversen (vervallen) Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

Principeplan: Een aanvraag voor overleg over een ruimtelijk initiatief dat in strijd is

 

 

met het geldende bestemmingsplan. Over het algemeen is een grote planologische ingreep noodzakelijk om het initiatief te kunnen realiseren. Het resultaat is een schriftelijke reactie van het college. Uit deze reactie blijkt of het college bereid is planologische medewerking te verlenen aan het ruimtelijk initiatief.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Nummer

Omschrijving

Bedrag in €

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar of vergunningvrij is:

75,00

2.2.2

om een beoordeling van een principeplan

2.219,90

2.2.3

Het tarief genoemd 2.2.2 kan worden verhoogd met de kosten voor externe adviseurs, indien deze adviseurs nodig zijn voor de beoordeling van het principeplan. Hiervoor worden vooraf afspraken gemaakt met de aanvrager van het principeplan.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Nummer

Omschrijving

Bedrag in €

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen: van de bouwkosten,
met een minimum van:

3,2%,
200,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen:
van de bouwkosten, met een minimum van € 800,-: met een maximum van € 300.000,-

2,6%

2.3.1.2

Indien na het in behandeling nemen van de aanvraag blijkt dat het project zonder omgevingsvergunning mag worden uitgevoerd, bedraagt het tarief:

75,00

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

1.244,20

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit verhoogd met:

200,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

115,75

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):

83,10

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking):

83,10

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking):

775,80

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

83,10

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

83,10

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

83,10

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

83,10

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

83,10

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

134,10

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

134,10

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) tenzij de kosten op een andere wijze reeds in rekening zijn gebracht (anterieure overeenkomst):

775,80

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

134,10

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

134,10

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

134,10

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

134,10

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

715,80

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening gemeente Barendrecht 2016, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

112,10

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

112,10

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 jo 20 van de Erfgoedverordening gemeente Barendrecht 2016, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

112,10

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of

dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

112,10

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

78,60

2.3.10

Kappen

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of de bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

78,60

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

117,80

2.3.16.2

voor het toetsen, opstellen en beoordelen door BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam) voor de volgende werkzaamheden bedragen de tarieven:

 

2.3.16.2.1

het toetsen van een aanvraag archeologievergunning:

261,90

2.3.16.2.1

het opstellen van nader archeologisch advies voor bouwplannen, ruimtelijke plannen en aanlegvergunningen:

261,90

2.3.16.2.3

het beoordelen van rapportages van een archeologisch onderzoek:

626,50

2.3.16.2.4

het opstellen van een Programma van Eisen voor archeologisch onderzoek:

1.022,00

2.3.16.2.5

het beoordelen/toetsen van een Programma van Eisen:

510,50

2.3.16.2.6

het beoordelen van offertes, aanbesteding, controle veldwerk (boringen/proefsleuven), rapport en selectieadvies inclusief het toezenden van de beoordeling en voorstel voor een selectiebesluit aan de gemeente:

510,50

2.3.16.2.7

het verzorgen van een archeologieparagraaf in (de ruimtelijke onderbouwing van) een bestemmingsplan of projectbesluit

1.634,40

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

267,20

2.3.18.12

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

267,20

Hoofdstuk 4 Vermindering (vervallen) Hoofdstuk 5 Teruggaaf

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 
50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
50%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- ,aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
50%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag: Een bedrag minder dan €75,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, op grond van artikel 4:5 van de Alg. wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld, wordt 10% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht met dien verstande dat zij minimaal bedraagt:

 
 
 
 
 
78,60

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 
 
78,60

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening tenzij de kosten op een andere wijze reeds in rekening zijn gebracht (anterieure overeenkomst):

 
 
 
775,80

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening tenzij de kosten op een andere wijze reeds in rekening zijn gebracht (anterieure overeenkomst):

 
 
 
775,80

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 
78,60

2.8.2

Ontheffing geluidhinder

 

2.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhinder, als bedoeld in artikel 8.4, 2de lid van het Bouwbesluit 2012

 
 
393,90

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 Horeca

nummer

omschrijving

Bedrag in €

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 
 
255,00

3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet. Indien dit samen gaat met een bijschrijving van een houder op de exploitatievergunning afgegeven op basis van artikel 2:28 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, worden geen leges in rekening gebracht op basis van artikel 3.1.8.

 
 
 
 
77,70

3.1.3

Vervallen

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 
 
36,20

3.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 4 van de Drank- en Horecawet

 
36,20

3.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening

 
 
300,70

3.1.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een terras, gelet op het bepaalde in artikel 2:28d van de Algemene Plaatselijke verordening

 
 
85,70

3.1.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bijschrijving of schrappen beheerder als bedoeld in het besluit “beperkte hertoetsing”, behorende bij artikel 2:28i Algemene Plaatselijke verordening

 
 
77,50

3.1.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wijziging terras als

77,50

 

bedoeld in het besluit “beperkte hertoetsing” behorende bij artikel 2:28d Algemene Plaatselijke verordening

 

3.1.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ontheffing sluitingsuur als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke verordening

 
 
77,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

nummer

omschrijving

Bedrag in €

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

Een A-evenement zoals beschreven in artikel 2:24 lid 3 onder b van de APV

0,00

3.2.1.2

Een B- of C-evenement zoals beschreven in artikel 2:24 lid 3 onder c en d van de APV door een persoon of organisatie met commercieel winstoogmerk

 
300,00

3.2.1.3

Een B- of C-evenement zoals beschreven in artikel 2:24 lid 3 onder c en d van de APV door een persoon of organisatie voor een ideëel doel

 
0,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

nummer

omschrijving

Bedrag in €

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning sexinrichting of exportbedrijf als bedoeld in artikel 3:4 eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 
410,60

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

3.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21 en 22 van de Huisvestingswet

 
 
59,60

3.4.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21 en 22 van de Huisvestingswet

 
59,60

3.4.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21 en 22 van de Huisvestingswet

 
 
59,60

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening Niet van Toepassing Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening (Vervallen) Hoofdstuk 7 Marktstandplaatsen

numme r

Omschrijving

Bedrag in €

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het (verlengen van) plaatsen op de wachtlijst

14,50

3.7.2

zie aparte tarieventabel marktgeld

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het (verlengen van) plaatsen op de wachtlijst

52,70

3.8.2

zie aparte tarieventabel marktgeld

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

3.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.9.1.1

tot het verkrijgen van een muziekvergunning als bedoeld in artikel 4:6, 2e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.9.1.2

geldig voor één dag

10,10

3.9.1.3

geldig voor één kalendermaand

25,10

3.9.1.4

geldig voor één kalenderkwartaal

49,30

3.9.1.5

geldig voor één kalenderjaar

98,50

3.9.2

tot het verkrijgen van ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde bouwwerkzaamheden buiten de reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur) die geluidsoverlast kunnen veroorzaken als bedoeld in artikel 4:6, 2e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

 
 
 
390,00

3.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot bestrijding van ongedierte

 
36,60

3.9.4

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing voor het onder publiek verspreiden danwel openlijk aanbieden van gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen als bedoeld in artikel 2:6 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 
 
 
36,60

3.9.5

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing voor het buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu als bedoeld in artikel 21 van de Afvalstoffenverordening

 
 
 
 
 
 
36,80

3.9.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 
 
36,80

3.9.7

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene
Plaatselijke Verordening

 
 
383,40

3.9.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
7,90

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingLegesverordening Barendrecht 2019
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op24-12-2018
  • Start24-12-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op24-12-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -