Delen

- Advertentie (?) -

Gebroken Meeldijk - wet geluidhinder

22-11-2018

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij: bij besluit van 19 februari 2018, kenmerk IenM/BSK-2018/39625, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de weg "Gebroken Meeldijk" in de gemeente Barendrecht, vanwege de weg "Gebroken Meeldijk" mogen ondervinden; bij besluit van 17 juli 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/152318, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de weg "1e Barendrechtseweg" in de gemeente Barendrecht, vanwege de weg "1e Barendrechtseweg" mogen ondervinden. Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemde besluiten tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege bovengenoemde wegen, binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 45 dB(A). Ter inzage De besluiten en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van vrijdag 23 november 2018 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij: het gemeentehuis van de gemeente Barendrecht te Barendrecht op maandagen van 12:30 uur tot 17:00 uur, dinsdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur, woensdagen en donderdagen van 12:30 tot 17:00 uur en op vrijdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur; het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met de gemeente Barendrecht (telefoonnummer: 14 0180) of het Bureau Sanering Verkeerslawaai (telefoonnummer: 0348 – 487 450). Tot de besluiten behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Bezwaar maken Tegen genoemde besluiten kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai Postbus 97 3440 AB  WOERDEN Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOverig - Gebroken Meeldijk - wet geluidhinder
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op22-11-2018
  • Start22-11-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op19-11-2018
  • StraatnaamGebroken Meeldijk
  • Postcode2991VB

- Advertentie (?) -