Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan Mr. Lohmanstraat ter inzage

15-11-2018

Ontwerpbestemmingsplan Mr. Lohmanstraat ter inzage

RECTIFICATIE van publicatie 8 november 2018  
stcrt-2018-63770
De termijn waarop gereageerd kan worden op het “Ontwerpbestemmingsplan Mr. Lohmanstraat” is verlengd tot en met 24 december 2018 . Dit is gedaan omdat het plan, als gevolg van een technisch probleem, niet op 9 november 2018 kon worden bekeken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

 

Bekendmaking
Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110a van de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Mr. Lohmanstraat en het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage liggen. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Mr. Lohmanstraat. De bestaande woningen worden gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw.
 

Bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 9 november t/m 24 december 2018 op het gemeentelijke Servicecentrum en in de Huiskamer aan het Onderlangs 11. Ook is het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden met de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op de site van de gemeente www.barendrecht.nl > inwoners > ter inzage > ruimtelijke plannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Akoestisch onderzoek
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor 12 woningen de voorkeurgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden wordt door het wegverkeerslawaai afkomstig van de 2e Barendrechtseweg. Hiervoor is een ontwerpbesluit hogere waarden opgesteld.  

Reactie geven
Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarden reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen (uiterlijk 24 december 2018 ). Uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan stuurt u naar de gemeenteraad. Uw zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarden stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders. Stuur uw zienswijze ter attentie van de afdeling Advies Ruimte naar Postbus 501, 2990 EA Barendrecht onder vermelding van bestemmingsplan Mr. Lohmanstraat t.n.v. de heer D.T. Amesz of ontwerpbesluit hogere waarden t.n.v. mevrouw M. Verschoor. U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met de heer D.T. Amesz bereikbaar van maandag tot en met donderdag (8:00-17:30u) op telefoonnummer 0180-698 395. Of mevrouw M. Verschoor bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (9:00-14:00u) op telefoonnummer 0180-698 319. Een brief heeft onze voorkeur.  

Kosten verzekerd
Tussen de gemeente en Patrimonium is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarmee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en wordt het plan financieel uitvoerbaar geacht.
 

Crisis- en herstelwet
Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Mr. Lohmanstraat de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.  

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.    

Barendrecht,
15 november 2018

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbestemmingsplan Mr. Lohmanstraat ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op15-11-2018
  • Start15-11-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op15-11-2018
  • Straatnaam 15
  • Postcode2991GD

- Advertentie (?) -