Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 21 appartementen Kruidentuin 2-4 Barendrecht

14-11-2018

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 21 appartementen Kruidentuin 2-4 Barendrecht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor: - Kruidentuin 2 t/m 4 (B180308275), voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw van 21 appartementen.   Akoestisch onderzoek Ten behoeve van de beschikking is door het college een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen.
  Kosten verzekerd Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.
  Inzien De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u met ingang van 2 november 2018 tot en met 13 december 2018 (einde bezwaartermijn) op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.barendrecht.nl > Inwoners > Ter inzage > ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’. U kunt de stukken op de genoemde locatie eveneens online raadplegen.
  Beroep Na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit volgt een definitief besluit voor vergunningverlening, waarop opnieuw kan worden gereageerd. Tijdens de volgende terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:  

1. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen deze ontwerpbeschikking;
2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
4. degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. 
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Barendrecht, 1 november 2018

College van Burgemeester en wethouders,
Namens deze: Jurriën van den Berg
Beleidsadviseur Ruimte 14 0180

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbesluit omgevingsvergunning 21 appartementen Kruidentuin 2-4 Barendrecht
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op14-11-2018
  • Start14-11-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op14-11-2018
  • Straatnaam 4
  • Postcode2991RK

- Advertentie (?) -