Delen

- Advertentie (?) -

Beschikking omgevingsvergunning eengezinswoning Reijerwaardseweg 63

08-06-2018

Beschikking omgevingsvergunning eengezinswoning Reijerwaardseweg 63

Burgermeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend: Reijerwaardseweg 63 in Barendrecht (B170307095), voor het bouwen van een eengezinswoning De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken (ontwerpbesluit hogere waarden) kunt u van 5 juli 2018 tot en met 17 juli 2018 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’. Ook zijn de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kosten verzekerd
De uitvoering en kosten van het voornemen berusten volledig bij de initiatiefnemers. Met de gemeente Barendrecht is een anterieure overeenkomst afgesloten. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid voldoende verzekerd.

Akoestisch onderzoek
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, zonder aanvullende maatregelen, de geluidsbelasting ten gevolge van Rijksweg A15 op de woning van het bouwplan maximaal 52 dB bedraagt en derhalve de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. Hiervoor is een ontwerpbesluit hogere waarden opgesteld. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.  

Barendrecht, 5 juni 2018

Adviseur Ruimte BAR organisatie
NR
Davids; n.davids@bar-organisatie.nl

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning Reijerwaardseweg 63
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op08-06-2018
  • Start08-06-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op08-06-2018
  • Straatnaam
  • Postcode2991XD

- Advertentie (?) -