Delen

- Advertentie (?) -

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Uitbreiding parkeerterrein fase 1 Cornelisland’ ter inzage

07-06-2018

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Uitbreiding parkeerterrein fase 1 Cornelisland’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 29 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Uitbreiding parkeerterrein fase 1 Cornelisland’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van de uitbreiding van het parkeerterrein aan de Pesetastraat.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding parkeerterrein fase 1 Cornelisland’ heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Bij de bestemmingsplanregels (Regels, Hoofstuk 2) is bij de bestemming ‘verkeer’ een voorwaardelijke verplichting opgenomen omtrent het gebruik van het parkeerterrein door onderstaande paragraaf toe te voegen aan de bestemming ‘verkeer’:

4.4 Specifieke gebruiksregel

4.4.1 Voorwaardelijke verplichting geluidwerend scherm

De ingebruikname van de nieuwe parkeerplaatsen is uitsluitend toegestaan als een geluidwerende

voorziening, met een hoogte van 2 meter, tussen het parkeerterrein en de groenstrook is gerealiseerd

zoals aangegeven op de tekening in bijlage 1 bij deze regels.

Bestemmingsplan inzien
Het gewijzigde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 8 juni 2018 t/m 19 juli 2018 bij het gemeentelijke Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon) U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Ook is het gewijzigde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op onze website www.barendrecht.nl > Inwoners > Ter inzage > Ruimtelijke ordening en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep indienen
Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en: - als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of; - als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen, of; - als u wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
U kunt uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden, ook wel  griffierecht genoemd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.

Bestemmingsplan in werking
Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat een beslissing over dit verzoek is genomen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. de Vries via telefoonnummer 14 0180.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Uitbreiding parkeerterrein fase 1 Cornelisland’ ter inzage
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op07-06-2018
  • Start07-06-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op07-06-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -