Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Invoeren van een blauwe-zone, aanleg dubbel bereden fietspad en aanleg voetgangersoversteekplaatsen. - Binnenlandse Baan ter hoogte Binnenhof

23-05-2018

VERKEERSBESLUIT

Herinrichting Binnenlandse Baan
.
Besluitnummer: 2018-05

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Overweg

en

en m

otiveren

:

Het gemeentebestuur heeft in het kader van de centrumontwikkeling besloten tot herinrichting van Binnenlandse Baan/ Binnenhof, globaal het gebied gelegen tussen gemeentehuis en theater Het Kruispunt. Door deze herinrichting wordt het centrum aantrekkelijker en toegankelijker. In de nieuwe situatie zijn er twee parkeerterreinen gerealiseerd. Eén op Binnenhof en één aan de zuidzijde van de Binnenlandse Baan. Op deze zuidzijde (theater Het Kruispunt) wordt een parkeerschijfzone ingesteld, met een parkeerduur van maximaal 2 uur. Voor het gemeentehuis wordt een aantal parkeerplaatsen aangemerkt als parkeerschijfzone met een parkeerduur van maximaal 30 minuten om de bezoekers van het gemeentehuis de mogelijkheid te bieden om dichtbij te parkeren ten behoeve van kort ‘baliebezoek’. Naast de opsplitsing van het parkeerterrein wordt naast de Binnenlandse Baan (zijde gemeentehuis) een snelfietsroute fietspad aangelegd. Deze snelfietsroute is in twee richtingen berijdbaar. Het fietspad maakt een snelle en veilige route naar onder andere het station mogelijk.

Gelet op
:
Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Bevoegd gezag tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht). Artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
De genoemde wegen zijn openbare wegen, in eigendom, in beheer en in onderhoud bij de gemeente Barendrecht.

Met inachtneming van:

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
• de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);
• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
• het Uitvoeringsbesluit;
• Verkeersbordenboek (VNVF-2018);
• Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.
• hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014.

BESLUIT
:

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht tot:
Herinrichting van Binnenhof en de Binnenlandse Baan. Door middel van het plaatsen van:

1. borden LO2 in combinatie met markering, om de voetgangers voorrang te geven bij de voetgangersoversteekplaatsen, conform bijlage 1 van het RVV 1990,
2. borden E10, E11 in combinatie met blauwe belijning voor de parkeerschijfzone parkeren aan de zuidelijke zijde van de Binnenlandse Baan met parkeerduur van 2 uur met onderbord , ma t/m za 09:00 – 17:00 h koopavond tot 19:00h, conform bijlage 1 van het RVV 1990,
3. borden A1(zone) en A2(zone) voor maximum snelheid 30km/u, conform bijlage 1 van het RVV 1990,
4. borden G11 met onderbord OB505 om aan te geven dat het alleen voor fietsers in beide richtingen berijdbaar is, conform bijlage 1 van het RVV 1990,
5. bord B06 in combinatie met markering om de voorrang te regelen, conform bijlage 1 van het RVV 1990,
6. bord L03, standplaats bushalte, conform bijlage 1 van het RVV 1990,
7. borden E08, met onderbord max. 30 minuten en de benodigde blauwe belijning voor de parkeerschijfzone, uitsluitend voor auto gebruik, aan de zijde van het Gemeentehuis conform bijlage 1 van het RVV 1990,
8. bord E06 in combinatie met markering, met onderbord OB504, gehandicapten-parkeerplaatsen, conform bijlage 1 van het RVV 1990,
9. borden E08, met onderbord OB504 en onderbord alleen elektrisch laden, conform bijlage 1 van het RVV 1990,
10. borden E04, voor parkeren in de vakken, conform bijlage 1 van het RVV 1990.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit. Namens de korpschef heeft de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond ingestemd met de voorgestelde maatregel. Voorts: •De verkeersmaatregelen zijn verwerkt op de gewaarmerkte bijlagetekening.
Nummer: B-ND-12-004;

• Overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren in de Staatscourant;
• in afwijking van artikel 27 BABW is dit besluit met onmiddellijke ingang in werking getreden.
Aldus besloten te Barendrecht, 17 mei 2018. Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
namens dezen, mevrouw E.M. den Outer.
Directeur Ruimte.

MEDEDELINGEN

Wat als u het niet eens bent met onze beslissing ?

Bezwaar- of beroepsclausule
Neem in dat geval bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op: 140180 (algemeen nummer). Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen door extra toelichting. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Uw bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na de datum van het verkeersbesluit bij ons binnen zijn. Vermeld in de brief uw naam, adres en het nummer van het verkeersbesluit. Geef aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing en vergeet niet om uw brief te ondertekenen. De brief kan verzonden worden naar : Gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht. Als u op de envelop in de linkerbovenhoek ‘bezwaarschrift’ schrijft, komt uw brief sneller op de juiste plaats terecht. Wilt u daarbij zekerheid dat het besluit voorlopig niet uitgevoerd wordt, omdat er anders een onomkeerbare situatie ontstaat? Dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van bezwaar bij de rechtbank een zogenaamde voorlopige voorziening aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl (zoek op ‘voorlopige voorziening’).

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingGemeente Barendrecht - Invoeren van een blauwe-zone, aanleg dubbel bereden fietspad en aanleg voetgangersoversteekplaatsen. - Binnenlandse Baan ter hoogte Binnenhof
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op23-05-2018
  • Start23-05-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op23-05-2018
  • Straatnaam 8
  • Postcode2991EA

- Advertentie (?) -