Delen

- Advertentie (?) -

Besluit omgevingsvergunning van een ééngezinswoning aan de Reijerwaardseweg 63 te Barendrecht

03-04-2018

Besluit omgevingsvergunning van een ééngezinswoning aan de Reijerwaardseweg 63 te Barendrecht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor:
De Reijerwaardseweg 63 in Barendrecht (B170307095), voor het bouwen van een ééngezinswoning en afwijken van het bestemmingsplan.

Akoestisch onderzoek
Ten behoeve van de beschikking is door het college een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen.

Kosten verzekerd
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Inzien
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u met ingang van 30 maart 2018 tot en met 11 mei 2018 (einde bezwaartermijn) op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.barendrecht.nl > Inwoners > Ter inzage > ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’. Tevens kunt u het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen de beschikking kan, tijdens de ter inzage legging, beroep worden ingesteld door:

• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
• degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBesluit omgevingsvergunning van een ééngezinswoning aan de Reijerwaardseweg 63 te Barendrecht
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op03-04-2018
  • Start03-04-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op03-04-2018
  • Straatnaam
  • Postcode2991XD

- Advertentie (?) -