Delen

- Advertentie (?) -

Algemene plaatselijke verordening Barendrecht 2016

12-12-2017

Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht

De raad van de gemeente Barendrecht   gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017.   Gelet op artikel 151d Gemeentewet.


BESLUIT:
  Artikel 2:79 (woonoverlast) en de redactionele/tekstuele wijzigingen vanuit de VNG ledenbrief in de APV van de gemeente Barendrecht toe te voegen overeenkomstig het raadsbesluit.


I Artikel   A In artikel 1:6, vierde lid, wordt na ‘gemaakt binnen’ ingevoegd: ‘of gedurende’.   B Artikel 1:7 komt te luiden:   Artikel 1:7 Termijnen

1. De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.
2.
De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.


C In artikel 2:27, eerste lid, sub a en b, wordt na ‘directe consumptie’ ingevoegd ‘ter plaatse.’   D Artikel 2:29, eerste lid, komt te luiden: Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 07.00 uur, en op zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 07.00 uur.   E Artikel 2:29, tweede lid, komt te luiden: Terrassen zijn gesloten tussen 23.00 en 08.00 uur.
De leden 2 t/m 6 worden vernummerd naar 3 t/m 7.   F In artikel 2:42, tweede lid, onderdeel b, wordt ‘kalk, krijt, teer’ vervangen door: ‘kalk, teer,’.   G Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik wordt na ‘te gebruiken’ ingevoegd ‘toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben’.   H Artikel 2:79 wordt als volgt toegevoegd:   Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.
2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheden.
3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige of herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in de woning of op een erf aanwezig zijn;
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van de woning of een erf;
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.


I In artikel 4:3, lid 1, wordt in aangehaalde artikel 4:5a de letter ‘a’ verwijderd.
  J In artikel 5:8, vierde lid, wordt ‘Het verbod in het tweede lid is’ vervangen door: ‘De verboden in het eerste en tweede lid zijn’.

II Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op de dag na dit besluit is bekend gemaakt.

III Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Toevoeging artikel 2:79 (woonoverlast) en redactionele/tekstuele wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2016.  Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van 28 november 2017.

De griffier,
mw. Mr. G.E.
Figge
De voorzitter,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAlgemene plaatselijke verordening Barendrecht 2016
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op12-12-2017
  • Start12-12-2017
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op12-12-2017
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -